Αποτελέσματα

  1. Επιλογή αποβλήτων για μεγιστοποίηση της απόδοσης απομάκρυνσης οργανικού φορτίου κατά την επεξεργασία τους με πλάσμα εκκενώσεων διηλεκτρικού φράγματος (DBD) (.pdf file)
  2. Assessing the efficiency of dielectric barrier discharge (DBD) plasma as an advanced oxidation process for the remediation of oil-drilling cuttings (.pdf file)
  3. Μονάδα ψυχρού πλάσματος ημιδιαλείποντος έργου για την απορρύπανση οργανικών αποβλήτων (.pdf file)
  4. Ανάπτυξη πεδίου ροής σε πιλοτική μονάδα αντιδραστήρα πλάσματος ημι-διαλείποντος έργου για την απορρύπανση ρυπασμένου εδάφους (.pdf file)
  5. Σχεδιασμός πιλοτικού συστήματος ΨΠ με ικανότητα επεξεργασίας 500-1000 kg/hr ρυπασμένου εδάφους και έκθεση βιωσιμότητας της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα (.pdf file)
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.