Τεχνολογία εκκενώσεων Μη Θερμικού Πλάσματος

Η τεχνολογία εκκενώσεων Μη Θερμικού Πλάσματος (ΜΘΠ) θεωρείται ως μια από τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες προηγμένης οξείδωσης για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων . Κατά τη διάρκεια της παραγωγής πλάσματος, δημιουργούνται ηλεκτρόνια με πολύ υψηλή ενέργεια τα οποία ιονίζουν την ατμόσφαιρα και παράγουν ισχυρά αντιδρώντα είδη, όπως O3, H2O2 και ρίζες O°, OH°, H° . Όλα αυτά τα σωματίδια μαζί με την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία που παράγεται, μπορούν να οξειδώσουν οργανικούς ρύπους πολύ γρήγορα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες . Η τεχνολογία εκκενώσεων ΜΘΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία υδατικών αποβλήτων , και αερίων , , ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σαν οικολογική και καινοτόμος μέθοδος αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών. Μέχρι σήμερα, έμφαση έχει δοθεί στη μη επιτόπια αποκατάσταση εδαφών από στερεούς και υγρούς οργανικούς ρύπους σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου τύπου κορόνας , ή διηλεκτρικού φράγματος  (DBD), ενώ δεν έχει ποτέ αναπτυχθεί αντιδραστήρας ψυχρού πλάσματος συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.