ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα σύστημα συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας που θα βασίζεται στη προηγμένη οξείδωση με την εφαρμογή ψυχρού πλάσματος για την καταστροφή οργανικών ρύπων σε εδάφη. Η ρύπανση των εδαφών μπορεί είτε να προέρχεται από διαρροή αποβλήτων ή να αποτελεί υπόλειμμα επεξεργασίας αποβλήτων. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες σε προϋπάρχοντα ασυνεχή αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος (ΨΠ) για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από εδάφη15,16 και έχουν δείξει ότι η τεχνολογία ψυχρού πλάσματος υπερτερεί σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες απομακρυσμένης (ex situ) απορρύπανσης εδαφών (π.χ. θερμική εκρόφηση, αποτέφρωση, βιο-αποικοδόμηση) στα κατωτέρω: (1) χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, (2) ταχεία οξείδωση των ρύπων και (3) μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπροσθέτως, η τεχνολογία θα μπορούσε να επεκταθεί στην οξείδωση του οργανικού φορτίου που περιέχεται στην υπολειπόμενη λάσπη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Για να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα βασίζεται σε έναν αντιδραστήρα ή μία συστοιχία αντιδραστήρων ψυχρού πλάσματος, συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωριαία απόδοση απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου από λάσπες μεταβλητής σύστασης και προέλευσης

Επιμέρους στόχοι

Αντιδραστήρας Ψυχρού Πλάσματος

Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση προϋπάρχοντα αντιδραστήρα Ψυχρού Πλάσματος (ΨΠ) διαλείποντος έργου για πραγματικούς ρύπους σε εδάφη και λάσπες

Κατασκευή νέου αντιδραστήρα ΨΠ

Σχεδιασμός – κατασκευή – αυτοματοποίηση αντιδραστήρα ΨΠ συνεχούς/ημι-συνεχούς λειτουργίας

Έλεγχος Παραμέτρων

Επίδραση διαφόρων παραμέτρων (ρυθμός τροφοδοσίας εδάφους, τύπος εδάφους, είδος και συγκέντρωση ρύπου) στην απόδοση της επεξεργασίας στον αντιδραστήρα ΨΠ συνεχούς/ημισυνεχούς λειτουργίας

Πιλοτικό σύστημα

Σχεδιασμός πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας εδαφών με ΨΠ δυναμικότητας 500-1000 kg/hr

Έλεγχος βιωσιμότητας

Τεχνοοικονομική μελέτη και αξιολόγηση βιωσιμότητας της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.