Συνεργάτες

POLYECO

Η POLYECO Α.Ε.  ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών της οικογένειας Πολυχρονοπούλου, η οποία ενσωματώνει αρκετές εταιρείες παγκοσμίως με δραστηριότητες στην προστασία του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 2001 στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων. Μέλος ενός Ομίλου Εταιρειών με εξειδίκευση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της διαχείρισης των αποβλήτων με τον πλέον κατάλληλο και σύγχρονο τεχνικά τρόπο, το όραμα της POLYECO είναι να γίνει διεθνής αναφορά στη διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων, παρέχοντας ύψιστου επιπέδου υπηρεσίες.

POLYECO logo
FORTH logo

ιΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ)  ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 είναι ένα από τα 6 Ινστιτούτα που αποτελούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) του Ινστιτούτου κατευθύνονται κατά μήκος τριών κύριων περιοχών: Νανοτεχνολογία και Προηγμένα υλικά, Ενέργεια και Περιβάλλον, Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία. Το ΙΕΧΜΗ απασχολεί πάνω από 140 άτομα προσωπικό και δημοσιεύει περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα το χρόνο σε Περιοδικά υψηλού κύρους, ενώ συνεισφέρει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών (M.Sc., Ph.D.) και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.