Σχετικά με το έργο

Αντικείμενο

Η χρήση της γης και των εδαφικών συστημάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για πολλές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες (στέγαση, μεταφορές, παραγωγή ενέργειας, αγροδιατροφή, βιομηχανία κατασκευών, κλπ). Επιπλέον, η ρύπανση του εδάφους από τοξικά απόβλητα επηρεάζει, σε σημαντικό βαθμό, την ανθρώπινη υγεία είτε μέσω της απευθείας επαφής με το έδαφος είτε μέσω της διατροφικής αλυσίδας.

Η ρύπανση του εδάφους προκαλείται, κυρίως, από βιομηχανική δραστηριότητα και αστικοποίηση, την ανεξέλεγκτη ταφή χημικών και βιομηχανικών αποβλήτων, διαρροές που συμβαίνουν σε υπόγειες δεξαμενές αποβλήτων, διαρροή του υγρού στραγγίσματος χωματερών και διαρροή πετρελαιοειδών μετά από κάποιο ατύχημα [1].

Ένας σημαντικός αριθμός τεχνολογιών έχει αναπτυχθεί με σκοπό την επεξεργασία κι αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών: καύση, θερμική επεξεργασία, απορρύπανση με εφαρμογή υποπίεσης, έκπλυση εδάφους με χημικές ουσίες, φυτοαπορρύπανση, χημική οξείδωση, βιολογική αποκατάσταση κ.λπ. Μερικές από αυτές τις τεχνικές απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας (καύση, θερμική επεξεργασία), έχουν μικρή απόδοση απορρύπανσης κι επιπλέον απαιτείται συχνά κάποια επακόλουθη επεξεργασία των αερίων ή υγρών παραπροϊόντων [2][3]. Μεταξύ των προαναφερθεισών τεχνολογιών, η μέθοδος της βιολογικής αποκατάστασης θεωρείται η λιγότερο επεμβατική κι η πιο αποδεκτή περιβαλλοντικά. Παρά ταύτα, με τις παραπάνω τεχνολογίες απορρύπανσης συναντώνται κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα η αργή κινητική αποικοδόμηση ή ακόμα η διακοπή των βιολογικών αντιδράσεων. Ένα άλλο πρόβλημα εξαιρετικής σημασίας, κυρίως για την επιτόπια και δευτερευόντως για τη μη επιτόπια απορρύπανση εδάφους, είναι η δυνητική μεταφορά ενός μέρους των ρύπων από το υπέδαφος στο γειτονικό περιβάλλον όπως είναι ο αέρας και τα υπόγεια ύδατα. Αυτή μπορεί να συντελεσθεί μέσω ποικίλων φυσικών/χημικών/βιολογικών μηχανισμών (π.χ. εξάτμιση, διάχυση, βιοαποικοδόμηση, διαρροή υγρού στραγγίσματος αποβλήτων κ.λπ.) και να προκαλέσει ακόμα κι εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (π.χ. CO2, CH4, πτητικά οργανικά συστατικά κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, έχει δοκιμασθεί μια ποικιλία προηγμένων τεχνολογιών οξείδωσης σε ρυπασμένα εδάφη, χρησιμοποιώντας διάφορα οξειδωτικά μέσα (O3, H2O2, αντιδραστήριο Fenton, υπερμαγγανικά ιόντα κ.λπ.). Η μέθοδος της χημικής οξείδωσης αποτελεί μια ελκυστική λύση για την απορρύπανση εδαφών που έχουν ρυπανθεί από οργανικούς ρύπους διότι τα παραπροϊόντα είναι συνήθως αβλαβή κι η απόδοση απορρύπανσης υψηλή [4]. Η χημική οξείδωση με χρήση αερίου που περιέχει όζον έχει αναγνωρισθεί σαν μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την επιτόπια απορρύπανση εδαφών ρυπασμένων από τοξικά ή όχι βιοαποκοδομήσιμα απόβλητα. Παρόλα αυτά, η χρήση όζοντος πάσχει από τρία βασικά μειονεκτήματα: (1) το όζον ανήκει στα αέρια του θερμοκηπίου, (2) το ενεργειακό κόστος της παραγωγής όζοντος είναι υψηλό καθώς 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας χρησιμοποιείται για την παραγωγή μορίων O3, (3) το όζον αντιδρά ασθενώς με ορισμένα οργανικά άτομα, ενώ μόνο υπό την παρουσία νερού ή μεταλλικών οξειδίων στο έδαφος μπορεί να σχηματίσει ρίζες υδροξυλίου (OH) οι οποίες είναι ισχυρά οξειδωτικές για όλα τα οργανικά είδη. Επομένως, η απόδοση του οζονισμού εξαρτάται σημαντικά από τη φύση του εδάφους. Συμπερασματικά, προκειμένου να αποκατασταθούν αποδοτικά εδάφη που έχουν ευρέως ρυπανθεί από μη αποικοδομήσιμους ρύπους (π.χ. φυτοφάρμακα, χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες κ.λπ.), υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθούν νέες, καινοτόμες κι οικονομικά συμφέρουσες τεχνολογίες απορρύπανσης, οι οποίες θα είναι αποδοτικές για τις περισσότερες κατηγορίες ρύπων και βιώσιμες ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

[1] Cortazar et al., Chemosphere, 72 (2008) 1467-1474.

[2] Carroll et al., J. Contam. Hydrol., 128 (2012) 71-82.

[3] Nilsson et al., J. Environ. Manag., 92 (2011) 695-707.

[4] Luster-Teasley et al., J. Hazard. Mater., 167 (2009) 701-706.

ΠΛΑΣΜΑ

Τεχνολογία εκκενώσεων Μη Θερμικού Πλάσματος

Η τεχνολογία εκκενώσεων Μη Θερμικού Πλάσματος (ΜΘΠ) θεωρείται ως μια από τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες προηγμένης οξείδωσης για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων . Κατά τη διάρκεια της παραγωγής πλάσματος, δημιουργούνται ηλεκτρόνια με πολύ υψηλή ενέργεια τα οποία ιονίζουν την ατμόσφαιρα και παράγουν ισχυρά αντιδρώντα είδη, όπως O3, H2O2 και ρίζες O°, OH°, H° . Όλα αυτά τα σωματίδια μαζί με την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία που παράγεται, μπορούν να οξειδώσουν οργανικούς ρύπους πολύ γρήγορα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες . Η τεχνολογία εκκενώσεων ΜΘΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία υδατικών αποβλήτων , και αερίων , , ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σαν οικολογική και καινοτόμος μέθοδος αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών. Μέχρι σήμερα, έμφαση έχει δοθεί στη μη επιτόπια αποκατάσταση εδαφών από στερεούς και υγρούς οργανικούς ρύπους σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου τύπου κορόνας , ή διηλεκτρικού φράγματος  (DBD), ενώ δεν έχει ποτέ αναπτυχθεί αντιδραστήρας ψυχρού πλάσματος συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας.

REMPLASMA

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα σύστημα συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας που θα βασίζεται στη προηγμένη οξείδωση με την εφαρμογή ψυχρού πλάσματος για την καταστροφή οργανικών ρύπων σε εδάφη. Η ρύπανση των εδαφών μπορεί είτε να προέρχεται από διαρροή αποβλήτων ή να αποτελεί υπόλειμμα επεξεργασίας αποβλήτων. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες σε προϋπάρχοντα ασυνεχή αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος (ΨΠ) για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από εδάφη15,16 και έχουν δείξει ότι η τεχνολογία ψυχρού πλάσματος υπερτερεί σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες απομακρυσμένης (ex situ) απορρύπανσης εδαφών (π.χ. θερμική εκρόφηση, αποτέφρωση, βιο-αποικοδόμηση) στα κατωτέρω: (1) χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, (2) ταχεία οξείδωση των ρύπων και (3) μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπροσθέτως, η τεχνολογία θα μπορούσε να επεκταθεί στην οξείδωση του οργανικού φορτίου που περιέχεται στην υπολειπόμενη λάσπη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Για να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα που θα βασίζεται σε έναν αντιδραστήρα ή μία συστοιχία αντιδραστήρων ψυχρού πλάσματος, συνεχούς ή ημι-συνεχούς λειτουργίας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ωριαία απόδοση απομάκρυνσης του οργανικού φορτίου από λάσπες μεταβλητής σύστασης και προέλευσης

υλοποιηση

Τύποι εδαφών, ρύπων και προδιαγραφές επεξεργασίας

Επιλέγονται ορισμένοι τύποι εδαφών (π.χ. αμμώδη, αργιλώδη, λάσπες) ρυπασμένα με πραγματικούς οργανικούς ρύπους (π.χ. πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, χλωριωμένοι διαλύτες, πετρελαιοειδή, φυτοφάρμακα, κλπ.) που είτε προέρχονται από διαρροή αποβλήτων ή αποτελούν υπολείμματα επεξεργασίας αποβλήτων. Η επεξεργασία των εδαφών θα γίνει σε προϋπάρχοντα αντιδραστήρα ΨΠ διαλείποντος έργου εργαστηριακής κλίμακας.

Ο αντιδραστήρας λειτουργεί με αέριο ατμοσφαιρικής πίεσης και σε χαμηλή θερμοκρασία πλάσματος και αποτελείται από έναν κυλινδρικό ιδιοσχεδιασμένο θάλαμο τύπου σταυρού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304L και στεγανοποιημένο κυρίως με χάλκινα δακτυλιοειδή στυπία. Τέσσερις σωλήνες με δακτυλιοειδείς φλάντζες στο ένα άκρο τους, συγκολλώνται συμμετρικά στο μέσο της περιφέρειας του θαλάμου ανά 90ο ως ανοίγματα παρατηρήσεων κι εγκατάστασης διαγνωστικών τεχνικών του πλάσματος. Το πολωμένο ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (ΥΤ) είναι ένας κυκλικός δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα με 50 mm διάμετρο και πάχος 5 mm. Προκειμένου να δημιουργηθεί το διηλεκτρικό φράγμα της εκκένωσης, το ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης στεγάζεται σε ένα κυλινδρικό περίβλημα από χαλαζία και συνδέεται με το καλώδιο της υψηλής τάσης. Τα πλευρικά τοιχώματα του κυλίνδρου χαλαζία (διηλεκτρικού) έχουν πάχος 5 mm, ενώ το πάχος του πυθμένα είναι μόλις 2 mm σχηματίζοντας έτσι το διηλεκτρικό φράγμα της εκκένωσης. Το γειωμένο ηλεκτρόδιο είναι ένα πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα διαμέτρου 50 mm πάνω στο οποίο απλώνεται ομοιόμορφα το προς αποκατάσταση ρυπασμένο έδαφος, επιτρέποντας συγχρόνως τη ροή των απαερίων μέσω των κυψελίδων του (τού πλέγματος). Το πλέγμα είναι σταθερά τοποθετημένο σε έναν κοίλο κύλινδρο από κεραμικό Macor. Εδάφη διαφορετικού πάχους δύναται να εξετασθούν, συγκρατώντας αυτά πάνω στο πλέγμα με διαφορετικούς δακτυλίους Macor.

Ο εν λόγω αντιδραστήρας έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση άμμου που έχει ρυπανθεί ισχυρά από μίγμα αλκανίων υψηλού μοριακού βάρους16, και έχει αποδειχθεί η πλήρης απομάκρυνση (> 99.9 %) των παραπάνω ρύπων από το έδαφος σε πολύ μικρό χρόνο επεξεργασίας (~2 λεπτά) (Σχήμα 2β) με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας ~6.0 kg-εδάφους/kWh, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί από άποψη κόστους σε ~15€/τόνο-εδάφους (Πίνακας 1). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια της απορρύπανσης με πλάσμα είναι περίπου 1-2 τάξεις μεγέθους μικρότερη από την απαιτούμενη για την απορρύπανση εδαφών με τη χρήση συμβατικών μεθόδων (π.χ. καύση, θερμική επεξεργασία, βιολογική αποκατάσταση) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Επομένως, η χρήση πλάσματος παραγόμενου από εκκένωση διηλεκτρικού φράγματος μπορεί να αποτελέσει μια τεχνολογία πολύ χαμηλού κόστους για την απορρύπανση εδαφών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στα πλαίσια του 3ου Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί» που διοργάνωσε ο ΣΕΒ & η Eurobank το 2015, η παραπάνω εργασία απέσπασε το 2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας (23/2/2016) (http://www.kainotomeis.gr/article.aspx?id=2228). Πρόσφατα, ο αντιδραστήρας ΨΠ διαλείποντος έργου χρησιμοποιήθηκε και για την απομάκρυνση του φυτοφαρμάκου Ατραζίνη από πυριτική άμμο και η απόδοση απορρύπανσης έφτασε το 90%

Προσδιορισμός βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας

Όλα τα πειράματα θα πραγματοποιηθούν στην πειραματική διάταξη που απεικονίζεται στο Σχήμα 3

Το πειραματικό σύστημα αποτελείται από τον μεταλλικό αντιδραστήρα εκκενώσεων διηλεκτρικού φράγματος που περιγράφηκε στην ΕΜΕ-1.1 κι ένα καταλλήλως προσαρμοσμένο τροφοδοτικό υψηλής τάσης, τα οποία θα εξασφαλίζουν συνεχή (έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές σε κλίμακα ωρών) παραγωγή ΨΠ σε αέρα ατμοσφαιρικής πίεσης. Μεταξύ των παραγόντων “κλειδιών” για την αποδοτικότητα του αντιδραστήρα και της διεργασίας, είναι ο σχεδιασμός των ηλεκτροδίων (επιλογή μορφής, υλικών, διαστάσεων κ.α.) καθώς κι η σχετική τοποθέτηση του εδάφους ως προς την εκκένωση και το πεδίο ροής του χρησιμοποιούμενου αέρα. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια του συστήματος για το χρήστη, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο διαφυγής των καυσαερίων από τον αντιδραστήρα. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, θα διοχετεύεται μέσα στον αντιδραστήρα αέριο υπό σταθερή παροχή, προκαθορισμένης από έναν ελεγκτή ροής μάζας Aalborg GFC17. Το αέριο θα εισέρχεται στον αντιδραστήρα μέσω τεσσάρων εισόδων που είναι συμμετρικά κατανεμημένες στο άνω σκέπασμα του αντιδραστήρα, ενώ η μοναδική έξοδος του αέρα θα πραγματοποιείται μέσω του πλέγματος που συγκρατεί το έδαφος και του ακροφυσίου εκροής (Σχήμα 3). Με αυτό τον τρόπο, ουδέτερα ενεργά σωματίδια αναγκάζονται να περάσουν μέσα από το έδαφος.

Η απόδοση της τεχνολογίας θα προσδιοριστεί από μετρήσεις της συγκέντρωσης του ρύπου που παραμένει στο έδαφος μετά την επεξεργασία με ΨΠ χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες χρωματογραφικές τεχνικές (π.χ. GC-MS, HPLC, GC-FID, GC-ECD). Επιπλέον, θα μετρηθεί η μείωση του συνολικού οργανικού φορτίου (TOC). Εκτός από την μείωση της συγκέντρωσης του αρχικού ρύπου, θα ανιχνεύονται τυχόν ενδιάμεσα προϊόντα λόγω επεξεργασίας ΨΠ μέσα στο έδαφος (οξειδωμένα μόρια, αποχλωρίωση, κλπ.). Επιπλέον, προκειμένου να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στον αέρα, η οξείδωση των οργανικών ρύπων θα παρακολουθείται κατά τη διάρκεια των πειραμάτων μετρώντας τη συγκέντρωση CO / CO2 / VOCs στα αέρια εκροής του αντιδραστήρα καθώς και τα NOx. Οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας για κάθε κατηγορία ρύπου και για κάθε τύπου εδάφους θα προκύψουν ύστερα από την επανάληψη των πειραμάτων υπό διαφορετικές τιμές των παραμέτρων λειτουργίας του αντιδραστήρα (ένταση και κυματομορφή εφαρμοζόμενης τάσης, συχνότητα εκκενώσεων, χρόνος επεξεργασίας, καταναλισκόμενη ισχύς, τύπος και ροή αερίου, κλπ.), ώστε η απόδοση της οξείδωσης ΨΠ να μεγιστοποιείται και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα να ελαχιστοποιείται.  Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά τους. Επίσης θα υποβληθεί άρθρο για δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό υψηλής απήχησης.

Overview of the experiments
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.